No.1 Tai Yeng Street, Hua-Tan Township
TW 50351 Changhua Country, Taiwan