NO.43 Chung-Cheng Street, Ching Shui
TW 43653 Taichung City